hg/169.jpg

Garantie

ALNO verleent, boven de in de Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vastgelegde voorschriften, op alle meubeldelen garantie volgens de volgende voorwaarden:

1. De garantietermijn bedraagt 2 jaar en gaat in op de datum van levering.

2. De garantie is van kracht voor gebreken die zich binnen de onder punt 1 vermelde termijn hebben voorgedaan en ondanks vakkundige behandeling en inachtneming van de ALNO-onderhoudsvoorschriften het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten.

3. ALNO herstelt de fouten door nalevering of reparatie van de betreffende onderdelen naar keuze van ALNO. Nalevering van programma’s die niet meer in productie zijn wordt niet gegarandeerd.

4. Van de garantie zijn uitgezonderd:

  • Alle toebehoren en accessoires die door toeleveranciers worden geleverd, zoals elektrische apparaten, verlichting, broodsnijmachines, mengkranen, spoelbakken etc. Voor deze artikelen gelden de garantievoorschriften van de betreffende fabrikanten.
  • Beschadigingen en slijtage die door normaal gebruik, vochtigheid, sterke verwarming en/of verplaatsing zijn ontstaan.
  • Verschillen in houtkleur of -structuur en veranderingen van het hout, die in de loop van de tijd ontstaan.
  • Schade die door ondeskundige montage, onderhoud of behandeling, in het bijzonder door overmatig natte behandeling, van de meubelen ontstaat.

5. Door nalevering resp. reparatie van individuele onderdelen wordt de garantie niet verlengd, noch wordt een nieuwe garantie verleend. Dit geldt in het bijzonder ook voor de nageleverde onderdelen.

6. De kosten van montage en demontage zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. Bovenstaande ontheffing van aansprakelijkheid geldt niet, wanneer de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid of bij een aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel. Zij geldt ook niet, wanneer ALNO door bedrieglijk verzwijgen van gebreken of een garantie voor de aard van het artikel dwingend aansprakelijk is.

8. Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt echter niet voor een dwingende aansprakelijkheid bij dood of lichamelijk letsel, volgens de voorschriften van de productaansprakelijkheidswet en voor overgenomen garanties, voor zover die de besteller juist zouden moeten beschermen tegen de opgetreden schade.

9. Verder gelden de uitvoeringen van de Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de firma ALNO AG in de steeds geldende versie.