hg/229.jpg

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Onder leverancier wordt verstaan de ALNO Aktiengesellschaft, Pfullendorf, Impuls Küchen GmbH, Brilon, pino Küchen GmbH Coswig/ Klieken, Gustav Wellmann GmbH + Co. KG, (as of 2009/04)

1.2. Op alle offertes, orders, orderbevestigingen en overeenkomsten van en met leverancier voor het leveren van zaken en/of diensten door leverancier aan een koper zijn uitsluitend deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1. Alle offertes van leverancier, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door koper. Herroeping na aanvaarding door koper dient onverwijld te geschieden.

2.2. Elke offerte en overeenkomst is gebaseerd op (a) de informatie verstrekt door koper, waarop leverancier zal mogen vertrouwen, en (b) uitvoering van de overeenkomst door leverancier onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.3. Een aanvaarding door koper van een offerte van leverancier die afwijkt van die offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een leverancier niet-bindend tegenvoorstel. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt.

2.4. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke bevestiging door leverancier of een schriftelijke opdracht van koper. Ingeval van een orderbevestiging door leverancier is de inhoud van de orderbevestiging bindend voor koper, tenzij koper binnen 8 dagen na datum van verzending van de orderbevestiging de juistheid daarvan heeft betwist. Aanvullende afspraken, kortingen en veranderingen moeten door leverancier bevestigd zijn.

2.5. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van leverancier binden hem niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

2.6. Ieder overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door leverancier in te winnen informatie blijkt dat koper voldoende kredietwaardig is.

3. Leveringsomvang

3.1. Modellen, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten opgenomen in of bij offertes of overeenkomsten geven een algemene voorstelling. Afwijkingen waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de zaken, of wijzigingen als gevolg van de voortschrijdende ontwikkeling van het productenpakket van leverancier, verplichten leverancier niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde zaken te weigeren.

3.2. Door leverancier desgevraagd verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten hem op daartoe gedaan verzoek onverwijld worden teruggegeven.

4. Prijzen

4.1. Tenzij anders overeengekomen zijn prijzen in euro’s, gebaseerd op levering franco huis op het adres als vermeld in de opdracht(bevestiging) en zijn exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, doch inclusief leverancier’s standaard verpakking.

4.2. Indien na de datum van de offerte en/of de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren van leverancier een verhoging ondergaat - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.3. Leverancier is te allen tijde gerechtigd van koper vooruitbetaling in cash of naar het oordeel van leverancier afdoende zekerheid voor de nakoming van koper’s betalingsverplichtingen te vorderen. Zolang deze vooruitbetaling of andere zekerheid niet is verstrekt, is leverancier gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, onverminderd leverancier’s recht op nakoming en/of schadevergoeding.

5. Levertijd en uitvoering der werkzaamheden

5.1 Levering geschiedt franco huis op het adres als vermeld in de opdracht(bevestiging). De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft koper in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.

5.2. Bij overschrijding van de levertijd wordt leverancier een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd met een maximum van een maand.

5.3. Het risico van de zaken gaat bij levering over op koper, ook als de eigendom voorbehouden blijft.

5.4. Leverancier is steeds gerechtigd levering van zaken c.q. diensten in gedeelten te doen plaatsvinden en die ge+shy;deelten afzonderlijk te factureren.

5.5. Leverancier is gerechtigd de verdere uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, zolang de koper niet aan haar verplichtingen heeft voldaan. Gedurende de opschorting zijn de zaken voor risico van koper.

5.6. Leverancier zal naar beste kunnen uitvoering geven aan de overeenkomst. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

5.7. Installatie van geleverde zaken behoort niet tot de leveringsomvang, tenzij expliciet anders overeengekomen.

5.8. Wanneer koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag ed. voor zijn rekening.

6. Reclame en garantie

6.1. Alle reclames dienen op straffe van verval van alle rechten binnen acht dagen na aflevering van de zalen of verrichten van de diensten, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk te geschieden, doch uiterlijk twee maanden na ontvangst van de zaken/verrichten van de diensten. Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de koper zaken en de geleverde diensten terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.

6.2. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door koper slechts geretourneerd worden nadat leverancier zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard.

6.3. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel, verleent leverancier voor de door hem geleverde zaken en diensten garantie voor zover het betreft aan leverancier toe te rekenen gebreken, welke bij normaal gebruik binnen zes maanden na levering optreden. De aansprakelijkheid van leverancier voor dergelijke gebreken is beperkt tot herstel of vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, danwel tot teruggave van de overeenge+shy;komen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander te beoordeling van leverancier.

6.4. Vertegenwoordigers en handelsreizigers van leverancier zijn niet gemachtigd tot acceptatie van enige reclame of daaruit voortvloeiende vordering.

6.5. Door of in opdracht van koper verrichte reparaties aan geleverde zaken, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door leverancier vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van die reparaties heeft akkoord verklaard.

6.6. Leverancier biedt geen garantie op, en is nimmer aansprakelijk terzake, zaken gekocht door leverancier bij derden, doch zij zal zoveel mogelijk ervoor zorgdragen dat deze derden hun garantieverplichtingen nakomen. Bij gelakte en geëmailleerde zaken zijn garantieaanspraken op lak- en emaillefouten uitgesloten. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclame uit en doet garanties vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid van leverancier voor schade veroorzaakt door tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst en/of voor (vermeend) onrechtmatig handelen, is beperkt tot het hoogste van (1) het factuurbedrag van het geleverde (exclusief BTW) en (2) de kosten voor leverancier van de nakoming van het bepaalde in artikel 7.

7.2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.

7.3. Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voorzover de geleden schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen van leverancier.

7.4. Koper vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden.

8. Overmacht

8.1. Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van leverancier welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang van leverancier gevergd kan worden, geeft Leverancier het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

8.2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden o.a. niet, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging hij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in leverancier bedrijf als hij derden van wie leverancier de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of toedoen van leverancier ontstaan.

9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

9.1. Leverancier blijft eigenaar van alle geleverde zaken, alsmede de daarmee tot stand gebrachte werken, alsmede van nog te leveren zaken totdat Koper aan de navolgende verplichtingen heeft voldaan: (a) betaling van de koopprijs voor alle door leverancier aan koper krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken, (b) betaling voor krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede (c) vergoeding van door leverancier geleden schade als gevolg van tekortschieten door Koper in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

9.2. Ingeval koper enige verplichting jegens leverancier niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Koper machtigt leverancier de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Kosten gemoeid met de verwijdering van de in dit artikel bedoelde zaken, kunnen door leverancier onverkort aan koper in rekening worden gebracht, een en ander onverminderd leverancier recht om van de koper schadevergoeding te vorderen. Dit recht geldt onverminderd ingeval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van koper.

9.3. Tot (a) tegenbericht van leverancier of (b) het faillissement of surseance van betaling van koper, is koper gerechtigd de door leverancier geleverde zaken waarvan leverancier eigenaar is, ten behoeve van haar, als haar middellijke vertegenwoordiger, binnen koper’s gebruikelijke bedrijfsvoering te verkopen.

9.4. Indien op zaken van leverancier of op de vordering uit de doorverkoop van onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken aan derden beslag gelegd, dan is de koper gehouden leverancier daarover direct in te lichten door verzending van alle bewijsstukken die voor het geldend maken van de rechten van leverancier noodzakelijk zijn.

9.5. Koper is verplicht op eerste verzoek van leverancier een bezitloos pandrecht te vestigen op de door leverancier geleverde zaken, zodra leverancier om welke reden dan ook daarvan de eigendom mocht verliezen, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van leverancier op koper, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn alle vorderingen van leverancier terstond opeisbaar en is leverancier gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd het recht op schadevergoeding.

9.6.Leverancier heeft te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.

9.7. Het is koper verboden op de door leverancier geleverde zaken een vuist - of bezitloos pandrecht, of andere rechten, ten behoeve van een derde te vestigen.

10. Betaling

10.1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na levering.

10.2. Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens leverancier niet nakomt, worden alle vorderingen op koper terstond en ten volle opeisbaar.

10.3. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is leverancier gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar, in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.

10.4. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van koper, (a) heeft leverancier het recht, de overeenkomst, of het niet-uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden en de geleverde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, en (b) is iedere vordering, welke leverancier op koper heeft, ineens en terstond opeisbaar. Voorts is de koper alsdan gehouden leverancier alle kosten te vergoeden die zij maakt ter incasso van de openstaande bedragen:

a) alle declaraties van advocaten en procureurs terzake van hun werkzaamheden, zowel in, als buiten rechte, ook voorzover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus alsmede alle executiekosten. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,--;

b) de kosten van faillissementsaanvraag;

c) de opslagkosten in geval van opschorting van levering.

10.5. Een betaling strekt eerst in mindering van de incassokosten, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Indien koper meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur, enz.

11. Slotbepalingen

11.1. Het is koper niet toegestaan enig door hem aan leverancier verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen die leverancier aan hem verschuldigd mochten zijn. In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is koper niet gerechtigd tot opschorting van de betaling. Koper is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met leverancier gesloten overeenkomst.

11.2. Leverancier doet geen afstand van enig recht, behoudens ingeval van een schriftelijke en onmiskenbare verklaring daartoe.

11.3. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

11.4. Nederlands recht is van toepassing op de relatie tussen koper en leverancier en alle daartoe behorende overeenkomsten.

11.5. Alle geschillen tussen koper en leverancier welke mochten voortvloeien uit de door leverancier met koper gesloten overeenkomst, zullen ter keuze van leverancier worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, danwel door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van leverancier.